YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa alkaen 20.3.2017. Päivitetty 16.07.2021.

 

1. SOVELTAMISALA

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan asiakassopimusta täydentävinä ehtoina Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n (”Laboratorio”) tarjotessa palveluita asiakkailleen.

 

2. TOIMEKSIANTO

2.1 Toimeksianto on voimassa ainoastaan silloin, kun sitä koskeva tilaus on lähetetty Laboratorioon kirjallisesti tai sähköpostilla käyttäen Laboratorion analyysitilauslomaketta tai asiakkaan omaa, Laboratorion hyväksymää lähetepohjaa.

2.2 Laboratoriolla on oikeus jättää toimeksianto hyväksymättä ja analyysitoiminta aloittamatta, mikäli kohdan 2.1 vaatimukset eivät täyty, tai jos näytettä ei pystytä analysoimaan näytteen luonteesta, puutteellisesta pakkauksesta tai säilytysolosuhteista, vaadittavista tutkimusmenetelmistä tai käytetyistä näytteenottomenetelmistä johtuen taikka toimeksiannon suorittamiselle on jokin muu este.

 

3. NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

3.1 Näytteet on otettava Laboratorion hyväksymällä menetelmällä. Sekä näytteiden että pakkauksen on oltava sellaisessa kunnossa, että näytteistä ei aiheudu vaaraa Laboratorion ja kuljetusliikkeen henkilökunnalle mm. kuljetuksen, luovutuksen tai varastoinnin aikana.

3.2 Asiakas on vastuussa siitä, että sen Laboratorioon toimittamat näytteet ovat turvallisia ja vakaassa tilassa. Mikäli näytteet sisältävät tai niiden epäillään sisältävän aineita, jotka voivat olla ympäristölle tai terveydelle haitallisia, vaarallisia tai myrkyllisiä, tai ne tulee käsitellä vaarallisena jätteenä, on asiakkaan informoitava tästä sekä näytteiden käsittelyyn liittyvistä mahdollisista riskeistä ennakolta Laboratoriota toimeksiantoa koskevan tilauksen yhteydessä.

3.3 Asiakkaan tulee varmistaa, että näytteen pakkaus estää näytteen leviämisen kuljetuksen aikana. Mikäli näytteet tulee lähettää VAK/ADR-lähetyksenä, on VAK/ADR-kuljetuksen järjestäminen asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa kaikista VAK/ADR-lähetyksestä aiheutuneista kustannuksista.

3.4 Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen vahingon laatuun nähden kaikista vahingoista, kustannuksista ja vammoista, jotka ovat sen toimittamien näytteiden tai näytteenottopaikan olosuhteiden Laboratoriolle tai kolmannelle aiheuttamia.

3.5 Laboratorio ei ole velvollinen vastaanottamaan sellaisia lähetyksiä, joiden vastaanotto tai säilytys edellyttää Laboratoriolta kustannusten suorittamista, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu.

3.6 Laboratorio ei ole vastuussa mistään vahingoista tai uusintanäytteenottoon liittyvistä kustannuksista, mikäli näytteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet ennen näytteiden vastaanottoa taikka mikäli vahingot tai kustannukset johtuvat Laboratoriosta riippumattomista syistä.

3.7 Laboratoriolla on oikeus hävittää näytteet välittömästi analysoinnin tai säilytysajan jälkeen ilman erillistä ilmoitusta ellei näytteen palauttamisesta tai muusta säilyttämisestä ole erikseen kirjallisesti ennakolta sovittu. Mikäli näytteen ominaisuudet sallivat sen, säilytetään näytteet tai näytteistä valmistetut preparaatit analyysin suorittamisen jälkeen yhden kuukauden ajan.

3.8 Laboratorio vastaa näytteen asianmukaisesta hävittämisestä ainoastaan tapauksissa, joissa Laboratorio on hyväksynyt toimeksiantoa koskevan tilauksen sekä kohtien 3.2 ja 3.3 vaatimukset ovat täytetty. Muissa tapauksissa vastaa näytteen hävittämisestä tai siitä aiheutuneista kustannuksista asiakas. Mikäli asiakas ei huolehdi näytteen poisviennistä tai hävittämisestä, on Laboratoriolla oikeus suorittaa hävittäminen asiakkaan lukuun ja veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

 

4. ALIHANKINTALABORATORIOT

4.1 Laboratoriolla on vapaa oikeus käyttää asiakkaan näytteiden tutkimiseen alihankintalaboratorioita.
4.2 Asumisterveyteen liittyvät mikrobiologiset ja VOC-analyysit tutkitaan FINAS-akkreditoidussa ja Evira-hyväksytyssä alihankintalaboratoriossa. Mikäli alihankintalaboratorio sijaitsee ulkomailla, tulee alihankintalaboratorion olla paikallisen akkreditointielimen akkreditoima.

 

5. TUTKIMUSTULOSTEN TOIMITUSAIKA

5.1 Laboratorion ilmoittamat toimitusajat ovat arvioita, eivätkä ne sido Laboratoriota millään tavalla. Tästä huolimatta on Laboratorion tiedotettava välittömästi asiakkaalle, mikäli tutkimustuloksia ei pystytä esimerkiksi tilapäisistä ruuhkista tai rajallisesta kapasiteetista johtuen toimittamaan arvioitujen toimitusaikojen puitteissa.

5.2 Kiireelliset näytteet tutkitaan kiireellisinä Laboratorion kapasiteetin salliessa.

 

6. RAPORTOINTI

6.1 Ellei muusta toimitustavasta ole erikseen sovittu, tulosraportti toimitetaan asiakkaalle postitse analyysitilaukseen merkittyyn osoitteeseen, sekä asiakkaan pyynnöstä myös PDF-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6.2 Tulosraportti laaditaan suomen kielellä. Asiakkaan toiveesta ja Laboratorion mahdollisuuksien mukaan raportti voidaan laatia myös ruotsin tai englannin kielellä. Laboratoriolla on oikeus veloittaa asiakkaalta mahdollisista käännöstöistä lisämaksu. Raporttia koskevat huomautukset on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa raportin lähettämisestä.

6.3 Tulosraportteja ei saa käyttää oikeudessa todistusaineistona ilman Laboratorion kirjallista lupaa.

6.4 Tulosraporttien osittainen kopiointi tai julkaisu on sallittu ainoastaan Laboratorion kirjallisella luvalla.

 

7. HINNAT JA MAKSUEHDOT

7.1 Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

7.2 Hinnoittelu perustuu voimassa olevaan yleiseen hinnastoon sekä asiakassopimuksiin.

7.3 Asiakkaan maksuehdoista sovitaan pääsääntöisesti asiakassopimuksessa. Laboratoriolla on oikeus poiketa tästä perustuen asiakkaan tilaus- ja maksuhistoriaan, sekä muun muassa vaatia tilaushinnan maksua kokonaisuudessaan etukäteen ehtona toimeksiannon hyväksymiselle.

7.4 Laskuja koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

7.5 Maksumuistutuksista ja -kehotuksista veloitetaan 15 € maksu. Erääntyneisiin laskuihin lisätään korkolain mukainen viivästyskorko.

 

8. AINEETTOMAT OIKEUDET

8.1 Toimeksiannon suorittamisen seurauksena luotujen tutkimustulosten, raporttien, mikroskooppikuvien sekä muun vastaavan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Laboratoriolle, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu.

 

9. TUTKIMUSTULOKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

9.1 Laboratorion tutkimustulokset koskevat ainoastaan tutkittua näytettä.

9.2 Laboratorio ei ole vastuussa tulosten luotettavuudesta, jos
(a) näytteitä ei ole otettu Laboratorion hyväksymällä tavalla tai
(b) asiakas ei ole näytteenotossa, näytteiden toimittamisessa Laboratorioon, näytteenottosuunnitelmassa tai otannassa noudattanut Laboratorion ohjeita.

9.3 Laboratorio ei ole vastuussa odotettujen tulosten saavuttamatta jäämisestä.

 

10. YLIVOIMAINEN ESTE

10.1 Laboratorio ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai Laboratorion kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

 

11. VASTUUNRAJOITUKSET

11.1 Laboratorio on vastuussa asiakkaalle aiheutuneista välittömistä ja suorista vahingoista, jotka johtuvat Laboratorion omalla huolimattomuudella aiheutetuista virheistä tai laiminlyönneistä, kuitenkin kohtien 12.2 – 12.8 mukaisin rajoituksin.

11.2 Vastuu koskee ainoastaan asiakkaalle aiheutuneita suoria vahinkoja. Laboratorio ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä mukaan lukien liikearvon tai odotettujen liiketoimintatilaisuuksien, tulojen, säästöjen tai voittojen menetystä. Laboratorio ei vastaa lainkaan sopimuksen osapuoliin nähden kolmansille tahoille aiheutuneista vahingoista.

11.3 Laboratorio ei ole vastuussa lisäkustannuksista tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tutkimustulosten toimittamisen viivästymisestä asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

11.4 Laboratorio ei ole vastuussa tutkimustulosten soveltamisesta johtuneista mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, mikäli tulokset perustuvat arvioon ja tämä on mainittu tulosraportissa.

11.5 Laboratorio ei ole vastuussa vahingoista, joita toimeksiannon suorittamisen aikaan käytettävissä olleilla preparointi-, analyysi- tai tutkimusmenetelmillä, tietämyksellä tai laitteistolla ei voitu ennakoida.

11.6 Asiakkaan tulee lähettää Laboratoriolle kirjallinen vahingonkorvausvaatimus viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun tutkimustulokset ovat saapuneet asiakkaalle. Mikäli asiakas laiminlyö tämän ilmoittamisvelvollisuutensa, Laboratorio ei ole vastuussa aiheutuneista vahingoista ja asiakas menettää oikeuden vaatia vahingonkorvausta.

11.7 Laboratorion vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä rajoittuu yhteen perussummaan, joka on seuraavista vähäisempi:
(a) toimeksiannon täyttämisen seurauksena asiakkaalle aiheutuneet suorat vahingot tai
(b) toimeksiannon kymmenkertainen hinta.

11.8 Laboratorion vastuun ja korvausvelvollisuuden ylärajana on kaikissa tapauksissa 25 000 €.

 

12. MUUTA

12.1 Laboratorion ja asiakkaan välisissä sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa ja viime kädessä Laboratorion sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

12.2 Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina erilliseen asiakassopimukseen. Laboratoriolla on oikeus tehdä näihin yleisiin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia. Päivitetty versio yleisistä sopimusehdoista julkaistaan Laboratorion verkkosivuilla eikä tehdyistä muutoksista ilmoiteta Asiakkaalle erikseen. Toimeksiantoihin sovelletaan aina niitä yleisiä ehtoja, jotka ovat voimassa silloin kun toimeksiantoa koskeva tilaus tehtiin.