YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 20.3.2017 alkaen. Päivitetty 28.11.2022.

1. Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n (kutsutaan myöhemmin nimellä AHA-LAB) tarjoaa asiakkaille analyysi- ja kalibrointipalveluita sekä toimittaa näytteenottovälineitä.

2. AHA-LAB tarjoaa palveluita käyttäen samaa taitotasoa, huolellisuutta ja ahkeruutta kuin käyttäisi kuka tahansa ammattimainen palveluntuottaja samoissa olosuhteissa.

3. Näytteiden analyysejä koskevan tilauksen tekeminen merkitsee asiakkaan hyväksyneen nämä Yleiset sopimusehdot.

4. Mikäli tarjousehdotus on tehty, se on voimassa 60 päivää sen päiväyksestä, ellei muuta mainita. AHA-LAB pidättää itselleen oikeuden tarjouksen tarkistamiseen.

Yritystä, organisaatiota tai yksikköä, jolla on oma alv-numero ja jolla on liikesuhde AHA-LABiin, kutsutaan asiakkaaksi. Asiakas voi olla myös yksityishenkilö. Henkilöä, joka on asiakkaan palveluksessa tai toimii asiakkaan nimissä, kutsutaan yhteyshenkilöksi tai tilauksen yhteyshenkilöksi.

Asiakkaalta tuleva toimeksianto on voimassa ainoastaan silloin, kun sitä koskeva tilaus on lähetetty AHA-LABiin kirjallisesti tai sähköpostilla käyttäen AHA-LABin analyysitilauslomaketta tai asiakkaan omaa, AHA-LABin hyväksymää lähetepohjaa. AHA-LABilla on oikeus jättää toimeksianto hyväksymättä ja analyysitoiminta aloittamatta, mikäli edellisen kohdan vaatimukset eivät täyty, tai jos näytettä ei pystytä analysoimaan näytteen luonteesta, puutteellisesta pakkauksesta tai säilytysolosuhteista, vaadittavista tutkimusmenetelmistä tai käytetyistä näytteenottomenetelmistä johtuen taikka toimeksiannon suorittamiselle on jokin muu este.

Maksuehdot

14 päivää netto. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko Suomen korkolain mukaisesti. Lisäksi maksumuistutuksesta tai -kehotuksesta veloitetaan erillismaksu 15 €. Kaikki tarjouksen hinnat ovat muotoa ALV 0 %, eli ne eivät sisällä kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa. Hintoihin ei lisätä mitään perus- tai laskutuslisää. AHA-LAB pidättää itsellään oikeuden pyytää maksun etukäteen. Jos näyte vaatii tavallisesta poikkeavaa esikäsittelyä, peritään tästä lisämaksu.

Asiakas on velvollinen maksamaan laskun mukaan tilaamansa analyysipalvelut, mahdolliset näytteenottovälineiden vuokrauksesta aiheutuvat kulut sekä näytteenottovälineiden ja näytteiden lähettämisestä syntyvät postimaksut, mikäli postimaksuja ei ole maksettu lähettämisen yhteydessä. Mikäli laskun maksajaksi on tilauksessa ilmoitettu muu kuin analyysipalveluiden tilaaja, on asiakas kuitenkin vastuussa tekemästään tilauksesta ja ensisijaisesti velvollinen maksamaan tilaamansa analyysipalvelut ja muut tilaukseen liittyvät maksut, mikäli kolmas osapuoli kieltäytyy maksamasta.

VASTUUVELVOLLISUUDET

1. AHA-LAB on seuraavin rajoituksin vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet AHA-LABin velvollisuuksiensa suorittamisessa tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä, kuitenkin kohtien 2 – 12 mukaisin rajoituksin.

2. Vastuu vahinkojen korvauksista kattaa vain virheen tai laiminlyönnin aiheuttamat suorat kulut. Se ei kata epäsuoria vahinkoja (epäsuoria menetyksiä), kuten menetettyä voittoa, odotettua säästöä, tulonmenetystä tai muita taloudellisia menetyksiä. AHA-LABin vastuu ei kata ostajasta aiheutuneita menetyksiä, kuten ostajan antamia virheellisiä olosuhteita tai tietoja tai ostajan AHA-LABilta saamien tulosten muokkaamista ilman AHA-LABin lupaa. AHA-LAB ei vastaa lainkaan sopimuksen osapuoliin nähden kolmansille tahoille aiheutuneista vahingoista. AHA-LABin kokonaisvastuu toimeksiannon vahingoista rajoittuu yhteen perussummaan.

3. AHA-LAB ei ole vastuussa mistään vahingoista tai uusintanäytteenottoon liittyvistä kustannuksista, mikäli näytteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet ennen näytteiden vastaanottoa taikka mikäli vahingot tai kustannukset johtuvat AHA-LABsta riippumattomista syistä.

4. AHA-LAB ei ole vastuussa AHA-LABiin toimitettavista näytteistä alihankkijoiden suorittaman kuljetuksen aikana.

5. AHA-LAB ei ole vastuussa lisäkustannuksista tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tutkimustulosten toimittamisen viivästymisestä asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

6. AHA-LAB ei ole vastuussa tutkimustulosten soveltamisesta johtuneista mahdollisista vahingoista tai menetyksistä.

7. AHA-LAB ei ole vastuussa sellaisista asiakkaan toimittamille näytteille aiheutuvista vahingoista, joita toimeksiannon suorittamisen aikaan käytettävissä olleilla preparointi-, analyysi- tai tutkimusmenetelmillä, tietämyksellä tai laitteistolla ei ole voitu ennakoida.

8. AHA-LABin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä rajoittuu yhteen perussummaan, joka on seuraavista vähäisempi:
(a) toimeksiannon täyttämisen seurauksena asiakkaalle aiheutuneet suorat vahingot tai
(b) toimeksiannon kymmenkertainen hinta.

9. AHA-LABin vastuun ja korvausvelvollisuuden ylärajana on kaikissa tapauksissa 25 000 €.

10. Henkilövahinkojen tapauksessa AHA-LABin vahinkoja koskevat vastuurajoitukset eivät ole voimassa; tällaisessa tapauksessa vastuu tulee ratkaista lailla, kuten myös tapauksissa, joissa vahinko on aiheutunut AHA-LABin törkeästä huolimattomuudesta.

11. AHA-LAB ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai AHA-LABin kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

12. Ostajan katsotaan menettäneen oikeudet yllä mainitut vahinkoihin liittyen, jos kirjallista vaatimusta ei esitetä viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tulosten saapumisesta ostajalle.

TOIMITUSAJAT

Tilatut näytteenottovälineet toimitetaan viipymättä. Analyysitulokset toimitetaan asiakkaan toivomassa aikataulussa aina kun mahdollista. AHA-LABin tarjouksessa ilmoittamat toimitusajat ovat arvioita, eivätkä ne sido AHA-LABia millään tavalla. Tästä huolimatta on AHA-LABin tiedotettava välittömästi asiakkaalle, mikäli tutkimustuloksia ei pystytä esimerkiksi tilapäisistä ruuhkista tai rajallisesta kapasiteetista johtuen toimittamaan arvioitujen toimitusaikojen puitteissa.

Pikanäytteet analysoidaan AHA-LABin kapasiteetin mukaisesti. Toimitukseen liittyvistä vaihtoehdoista saa lisätietoa AHA-LABista.

Alihankintana suoritettavien analyysien osalta tulosten toimitusajoissa saattaa olla poikkeuksia. Katso sovellettavat analyysiajat ja pikalisät analyysipakettien kuvauksista.

ANALYYSITULOKSET

AHA-LABin tuottamat analyysitulokset koskevat ainoastaan tutkittua näytettä sellaisena kuin se on laboratoriossa vastaanotettu.

AHA-LABin ilmoittamat analyysitulokset ovat kaikissa tapauksissa puolueettomia ja riippumattomia niihin mahdollisesti kohdistetuista ennakko-odotuksista.

Tulokset toimitetaan sähköisessä muodossa asiakkaan tilauksessa ilmoittamaan sähköpostiin. Paperiversio on mahdollista saada lisämaksusta erikseen sovittaessa.
Tulosraportti laaditaan suomen kielellä.
Tulosraporttien osittainen kopiointi tai julkaisu on sallittu ainoastaan AHA-LABin kirjallisella luvalla.

AINEETTOMAT OIKEUDET

Toimeksiannon suorittamisen seurauksena luotujen tutkimustulosten, raporttien, mikroskooppikuvien sekä muun vastaavan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat AHA-LABille, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu.

NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Näytteet on otettava hyväksytyillä menetelmillä. Sekä näytteiden että pakkauksen on oltava sellaisessa kunnossa, että näytteistä ei aiheudu vaaraa AHA-LABn ja kuljetusliikkeen henkilökunnalle mm. kuljetuksen, luovutuksen tai varastoinnin aikana.

Asiakas on vastuussa näytteiden toimittamisesta laboratorioon tai näytteenvastaanottopisteeseen sekä siitä, että sen AHA-LABiin toimittamat näytteet ovat turvallisia ja vakaassa tilassa. Mikäli näytteet sisältävät tai niiden epäillään sisältävän aineita, jotka voivat olla ympäristölle tai terveydelle haitallisia, vaarallisia tai myrkyllisiä, tai ne tulee käsitellä vaarallisena jätteenä, on asiakkaan informoitava tästä sekä näytteiden käsittelyyn liittyvistä mahdollisista riskeistä ennakolta AHA-LABta toimeksiantoa koskevan tilauksen yhteydessä.

Asiakkaan tulee varmistaa, että näytteen pakkaus estää näytteen leviämisen kuljetuksen aikana. Mikäli näytteet tulee lähettää VAK/ADR-lähetyksenä, on VAK/ADR-kuljetuksen järjestäminen asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa kaikista VAK/ADR-lähetyksestä aiheutuneista kustannuksista.

Mikäli lyö laimin edellämainittuja velvollisuuksia, asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikista vahingoista, kustannuksista ja vammoista, jotka ovat sen toimittamien näytteiden AHA-LABille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamia.

AHA-LAB ei ole velvollinen vastaanottamaan sellaisia lähetyksiä, joiden vastaanotto tai säilytys edellyttää AHA-LABlta kustannusten suorittamista, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu.

Analysoinnista mahdollisesti yli jääneitä näytteitä ja/tai näytteistä valmistettuja preparaatteja säilytetään AHA-LABissa 4 viikkoa analyysitulosten toimittamisen jälkeen, mikäli näytteen ominaisuudet sen sallivat. Huomioitavaa kuitenkin on, että joitakin analyysejä varten näyte voidaan joutua käsittelemään niin, että sitä ei voida säilyttää tai käyttää jatkoanalyyseihin. AHA-LABlla on oikeus hävittää näytteet välittömästi analysoinnin tai säilytysajan jälkeen ilman erillistä ilmoitusta, ellei näytteen palauttamisesta tai muusta säilyttämisestä ole erikseen kirjallisesti ennakolta sovittu. Näytteen tai pakkauksen palautuslähetyksestä peritään erillinen maksu.

AHA-LAB vastaa näytteen hävittämisestä ainoastaan tapauksissa, joissa AHA-LAB on hyväksynyt toimeksiantoa koskevan tilauksen sekä näytteen vastaanottoa koskevat vaatimukset ovat täytetty. Muissa tapauksissa asiakas vastaa näytteen asianmukaisesta hävittämisestä tai siitä aiheutuneista kustannuksista. Mikäli asiakas ei huolehdi näytteen poisviennistä tai hävittämisestä, on AHA-LABlla oikeus suorittaa hävittäminen asiakkaan lukuun ja veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

ALIHANKINTA

AHA-LABlla on vapaa oikeus käyttää asiakkaan näytteiden tutkimiseen alihankintalaboratorioita. AHA-LABin käyttämät ALS-konsernin sisäiset ja ulkopuoliset alihankintalaboratoriot ovat eurooppalaisia akkreditoituja laboratorioita.

LAATUPOLITIIKKA

AHA-LAB Oy:n (osa ALS Finland Oy:tä) tulee ylläpitää korkeaa ja tasaista laatua yrityksen tarjoamissa analyysipalveluissa ja tulee työskennellä noudattaen hyvää ammattimaista toimintatapaa. Yrityksen palvelujen tulee noudattaa korkeaa kansainvälistä standardia. Korkea tekninen taso tulee pitää yllä yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystyöllä sekä seuraamalla analyyttisen kemian teknillistä ja tieteellistä kehitystä. Korkea teknillinen taso tulee yhdistää korkeaan palvelutasoon.

AHA-LAB:lle on erittäin tärkeää täyttää sekä asiakkaiden että lakien ja asetusten vaatimukset. Yrityksen ei tule tavoitella tai ottaa osaa toimintaan, joka voidaan tulkita haitalliseksi yrityksen luottamuksen, puolueettomuuden, arvostelukyvyn tai rehellisyyden kannalta.

Kaikilla AHA-LAB Oy:n työntekijöillä tulee olla riittävä koulutus ja pätevyys töidensä suorittamiseen. Jokaisen työntekijän tulee olla tietoinen omien tehtäviensä vaikutuksesta analyysitulosten laatuun ja toimia edistääkseen tätä laatupolitiikkaa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tulee päästä käsiksi laadunvarmistusjärjestelmän dokumentteihin, tuntea siitä oman työnsä kannalta oleelliset osat sekä noudattaa sen ohjeita ja rutiineja.

AHA-LAB täyttää standardin SS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset toimissaan.

AHA-LABin TIETOSUOJAPOLITIIKKA

AHA-LABin tietosuojapolitiikka määrittelee miten keräämme ja käsittelemme tiettyjä henkilötietojasi ja oikeuksiasi. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä liittyen tietojen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

AHA-LABin täytyy käsitellä henkilötietoja nykyisen tietosuojapolitiikan mukaisesti, jotta täytämme velvollisuutemme henkilöstöä, asiakkaita ja toimittajia kohtaan. Teemme tämän yksityisyyttäsi kunnioittaen.
Voit lukea AHA-LABin tietosuojapolitiikasta lisää ALS Finlandin kotisivuilta: www.alsglobal.fi/als-scandinavia/tietosuojapolitiikka.

LUOTTAMUKSELLISUUS

AHA-LAB Oy käsittelee kaikki asiakkaan toimittamat toimeksiantoon liittyvät tiedot asiakkaan omaisuutena ja luottamuksellisina. Sama koskee analyyttisiä tuloksia, raportteja ja muita tietoja, jotka AHA-LAB on tuottanut ostajan toimittamaa näytemateriaalia käsiteltäessä.

AHA-LAB:ää voidaan vaatia jakamaan tietoja viranomaisille, kuten akkreditointielimelle, poliisille tai verovirastolle, kun laki niin velvoittaa. Tapauksissa, joissa AHA-LAB aikoo jakaa luottamuksellisia tietoja, ilmoitamme tarvittaessa ostajalle tästä.

AHA-LAB:n ja asiakkaan välille voidaan tehdä erillinen salassapitosopimus.

MUUTA

AHA-LABin ja asiakkaan välisissä sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa ja viime kädessä AHA-LABn sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina erilliseen asiakassopimukseen. AHA-LABilla on oikeus tehdä näihin yleisiin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia. Päivitetty versio yleisistä sopimusehdoista julkaistaan AHA-LABin verkkosivuilla eikä tehdyistä muutoksista ilmoiteta asiakkaalle erikseen. Toimeksiantoihin sovelletaan aina niitä yleisiä ehtoja, jotka ovat voimassa silloin kun toimeksiantoa koskeva tilaus tehtiin.