Sama materiaali – eri analyysitulokset. Kuinka tämä on mahdollista?

Laboratorioiden laadussa on eroja. Koska asbestianalytiikka ei ole automatisoitua, korostuu erityisesti analyysintekijöiden henkilökohtainen osaaminen. Kannattaa siis suosia akkreditoitua eli riippumattoman osapuolen päteväksi toteamaa laboratoriota, jossa henkilökunnalla on sekä soveltuva koulutus että riittävästi kokemusta.

Laboratorioiden näytteenvalmistus-, analysointi- ja raportointikäytännöissä on jonkin verran eroja, ja tällä voi tietyissä tilanteissa olla vaikutusta asiakkaan saamaan analyysitulokseen. Hyvin vähäinen asbestipitoisuus kuten että perusteellisenkaan etsimisen tuloksena näytteestä löydy kuin kaksi asbestikuitua saatetaan toisessa laboratoriossa tulkita positiiviseksi ja toisessa negatiiviseksi analyysitulokseksi. Samoin reagointi näytemateriaalissa mahdollisesti esiintyvään tremoliitti-aktinoliittiasbestiin vaihtelee, sillä sen esiintyminen runsaana on melko harvinaista. Toisaalta suurin osa näytteistä on sellaisia, että asbestia on joko runsaasti tai ei ollenkaan, joten rajankäynti positiivisen ja negatiivisen analyysituloksen välillä ei ole laboratorioissa mitenkään jokapäiväistä vaan ennemminkin kyse on poikkeustapauksista.

Mikäli laboratorion laatu on muuten kunnossa ja materiaalinäytteen analyysimenetelmä akkreditoitu, käytetty menetelmä (elektroni- tai valomikroskopia) ei oleellisesti vaikuta analyysituloksen oikeellisuuteen. Tämä pätee varsinkin positiivisiin analyysituloksiin, eli kokeneissa käsissä harvoin tulkitaan asbestiksi kuituja jotka eivät sitä ole. Sen sijaan negatiivisten analyysitulosten varmistamisessa elektronimikroskooppi on jonkin verran vahvempi, sillä kuidut saadaan helpommin erottumaan haastavimmistakin matriiseista ja pienimmätkin asbestikuitupitoisuudet löytyvät varmemmin jos niitä esiintyy.

Samasta kohdasta otetut mutta eri laboratorioihin lähetetyt näytteet saattavat olla keskenään erilaisia, esim. toisesta puuttuu jokin materiaalikerros tai se on vahvasti aliedustettuna. Jos puuttuva kerros on juuri se asbestipitoinen, ei ihme jos tulokset eroavat. Erityistä tarkkuutta vaaditaan julkisuvun maali- tai rappausnäytteiden kanssa, jotta myös vanha materiaalikerros tai sen jäänteet uudemman kerroksen alla tulevat mukaan näytteeseen.

Vanhat rakennusmateriaalit ovat toisinaan hyvinkin epähomogeenisia eli asbestipitoisuus voi vaihdella ulkoisesti samalta näyttävän materiaalin sisällä. Materiaalit voivat olla myös asbestilla kontaminoituneita, jolloin asbestia esiintyy tyypillisesti vähän ja se on materiaalissa epätasaisesti jakaantuneena. Kontaminaatio voi olla tapahtunut jo materiaalin valmistusvaiheessa vuosikymmeniä sitten, myöhempien saneerausten yhteydessä tai näytettä otettaessa. Mikäli asbesti ei alun perinkään ole jakautunut materiaalissa tasaisesti, on siitä luonnollisesti hankalaa ottaa siitä kahta samanlaista näytettä, mikä jälleen lisää todennäköisyyttä toisistaan poikkeaviin analyysituloksiin.

Mahdollisen ongelmatilanteen selvittely aina syytä aloittaa sillä, että laboratoriot tutkivat ensin uudestaan omat näytteensä. Jos tulokset eroavat edelleen, on vaihtoehtona se, että laboratoriot analysoivat toistensa näytteet tai uusi näytteenotto. Mikäli alkuperäisestä näytteenotosta on kulunut runsaasti aikaa (näyte ei enää tallessa) tai asbestipitoiseksi epäillyn materiaalikerroksen osuus on toisen laboratorion saamassa näytteessä hyvin pieni tai olematon, on uusi näytteenotto ainoa mahdollisuus. Tyypillisesti lopullinen analyysitulos haasteista huolimatta kuitenkin selviää ja oikea päätös asbestipurun tarpeellisuudesta saadaan tehtyä.

Lisätietoa aiheesta:

Proftest Syke teki kartoituksen kotimaisten asbestilaboratorioiden käyttämistä analyysimenetelmistä, raportti löytyy täältä.

Proftest Syken järjestelmissä vertailumittauksissa on toistuvasti noussut esiin kotimaisten rakennusmateriaalien epähomogeenisuus eri asbestisilikaattien esiintymisen suhteen, siitä huolimatta että kierrokselle on pyritty saamaan mahdollisimman selkeitä näytemateriaaleja. Vuoden 2018 raportti löytyy täältä ja vuoden 2019 raportti täältä.